СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ РОСІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР»
 
Одеса, 2018 р.
 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ РОСІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР» ( надалі – Підприємство) є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, інтереси яких представляє Одеська обласна рада (далі – Власник) в межах повноважень, визначених законодавством України.
Постійний контроль за виконанням статутних завдань Підприємства здійснює управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації (надалі – галузеве управління). Галузеве управління є відповідальним за належне виконання функцій контролю щодо діяльності Підприємства.
Контроль за забезпеченням збереження та ефективністю використання майна Підприємства здійснює галузеве управління та управління обласної ради з майнових відносин (далі – уповноважений орган Власника).
Найменування Підприємства:
повне - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ РОСІЙСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР»;
скорочене – КП «ООАРДТ».
Місцезнаходження Підприємства: Україна, 65026, м. Одеса, вул. Грецька, 48.
Підприємство є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно на праві господарського відання, укладає від свого імені угоди, які у випадках, зазначених нижче, повинні бути узгоджені з галузевим управлінням та уповноваженим органом Власника, набуває майнові та особисті немайнові права, може бути позивачем та відповідачем у судах. Підприємство має самостійний баланс, основний та інші рахунки, може мати рахунки в українських банках та у випадках, передбачених законодавством, в іноземних банках.
У своїй діяльності Підприємство керується законодавством України, рішенням Одеської обласної ради, розпорядженнями її голови, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, наказами галузевого управління, цим Статутом та затвердженими відповідним чином планами роботи.
Підприємство здійснює фінансово-господарську діяльність на основі поєднання бюджетних коштів згідно з Законом «Про театри і театральну справу», коштів від основної статутної діяльності та додаткових джерел фінансування.
Підприємство має круглу печатку зі своїм найменуванням, бланки зі своєю назвою, товарний фірмовий знак, а також бланки організаційно-розпорядної документації і штампи, необхідні для організації своєї роботи.
Підприємство не має в своєму складі інших юридичних осіб.
Відносини Підприємства з іншими підприємствами будуються на договірних засадах.
Підприємство має право ( за погодженням з Власником та (або) відповідно до рішень Власника) вступати до об’єднань підприємств в Україні та за її кордонами.
Підприємство відповідно до рішень Власника, може мати в Україні та за її кордонами дочірні підприємства, а також філії, представництва, та інші підрозділи з додержанням вимог, встановлених нормативно-правовими актами України та відповідних держав.
Дочірні підприємства діють відповідно до їх статутів, а філії та представництва – відповідно до положень про них, затверджених Власником, вони мають основні та обігові кошти за рахунок майна Підприємства.
Підприємство за узгодженням з галузевим управлінням встановлює форму, систему та розмір оплати праці, забезпечуючи при цьому робітникам гарантований законодавством України мінімальний розмір оплати праці, умови праці та заходи щодо їх соціального захисту.
Власник не відповідає за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Власника.
Підприємство веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та звітність у порядку, встановленому чинним законодавством. Звітний рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.
Підприємство повинно заздалегідь узгоджувати з галузевим управлінням щорічні та квартальні плани роботи, планові кошториси та калькуляції на власні роботи та послуги. Калькуляції Підприємства повинні також узгоджуватися з уповноваженим органом Власника. Робота без відповідного узгодження планів та калькуляцій не допускається.
Підприємство щорічно у місячний строк з дня закінчення звітного року самостійно надає галузевому управлінню та уповноваженому органу Власника звіт про виконання узгоджених галузевим управлінням планових завдань, копії щорічних балансів та актів щорічної інвентаризації, щоквартально у 20-денний строк з дня закінчення звітного кварталу -  розгорнуту довідку про результати власної фінансово-господарської діяльності, включаючи постатейний звіт витрат на виробництво, кошторис фактичних надходжень та витрат з реєстром відповідальних договорів.
 
МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
 
Підприємство створене з метою більш ефективного використання активів Власника, наданих йому при створені та при подальшій роботі, у тому числі для формування та задоволення потреб населення у сценічному мистецтві на російський мові.
Основним завданням Підприємства є підготовка спектаклів, вистав, концертів, у тому числі за договорами з іншими юридичними та фізичними особами, для їх показу на власній або орендованих сценічних площадках, по телебаченню, для трансляції по радіо, для зйомок на кіно – відео – та інші матеріальні носії.
Предмет діяльності Підприємства:
утворення та показ вистав, організація гастролей, концертів, проведення творчих вечорів, фестивалів, конкурсів, та інших публічних заходів, реалізація квитків на вказані заходи;
підготовка спектаклів, концертів, вистав для їх показу по телебаченню, для транслювання по радіо, для зйомок кіно – відео – та інші матеріальні носії;
організація та проведення інших вистав художньо-творчого характеру, по профілю діяльності Театру особистими силами, або силами запрошених колективів та запрошеними виконавцями;
організація проведення стажування ведучими майстрами сцени Театру;
підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідкових видань, відео матеріалів, фонограм, та сувенірної продукції, пов’язаних з художньою діяльністю Театру;
надання постановчих послуг, сценічно-постановчих засобів для проведення спектаклів, концертів, та інших публічних виступів;
виготовлення на замовлення предметів художнього оформлення, спектаклів, вистав, концертів;
надання послуг для проведення гастрольних та виїзних заходів інших театрів, організацій та фізичних осіб для проведення спільних проектів та програм;
прокат та реалізація костюмів та взуття, обладнання, реквізиту, бутафорії, гримувальних, пастижерних та інших предметів;
організація в установленому порядку глядацького та закулісного буфету;
надання супутніх послуг глядачам Театру;
надання послуг посередника.
Підприємство може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його основної статутної діяльності.
Підприємство на договірних засадах формує свою господарську, фінансову та іншу діяльність з виконання планових завдань, узгоджених галузевим управлінням, в рамках затверджених планів є вільним в обранні предмету господарських відносин, та визначенні своєї відповідальності, як сторони, що укладає договір, чи приймає на себе інші зобов’язання, за винятком обмежень, встановлених цім Статутом та законодавством.
Надходження у валюті зараховуються на валютний рахунок Підприємства та використовуються за погодженням з галузевим управлінням.
Підприємство має право в межах узгоджених планових завдань та кошторисів направляти спеціалістів за кордон, та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.
Для забезпечення виконання покладених завдань, зобов’язань, Підприємство має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідної інформацією.
 
СТАТУТНИЙ ФОНД ТА МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
 
Статутний фонд Підприємства становить 81 327 (вісімдесят одна тисяча триста двадцять сім) гривень.
Майно Підприємства належить на праві спільної власності територіальним громадам сіл, селищ, міст області, та закріплене за Підприємством на праві господарського відання.
Майно Підприємства складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена на його самостійному балансі.
Джерелами формування майна Підприємства є:
Грошові кошти, передані Власником як вклад до статутного фонду, який складає;
Грошові та матеріальні внески Власника;
Доходи від господарської діяльності;
Кредити банків та інших кредиторів;
Доходи від цінних паперів;
Капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
Майно придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
Майно Підприємства не може бути передано в оренду, безоплатне користування, заставу, не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим або відчуженим на інших підставах без згоди галузевого управління та погодження уповноваженого органу Власника. Списання майна Підприємства проводиться також лише за згодою галузевого управління та погодження уповноваженого органу Власника.
Підприємство утворює за рахунок прибутку наступні спеціальні цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю: фонд розвитку виробництва, фонд споживання (оплати праці), амортизаційний, резервний. Порядок відрахування коштів цих фондів визначається керівником Підприємства за погодженням з галузевим управлінням. Порядок використання коштів цих фондів визначається відповідно до затвердженого та погодженого фінансового плану.
 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
Винятковою компетенцією Власника є: 
Прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію Підприємства.
Визначення основних напрямків діяльності Підприємства.
Прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, представництв та філій, а також затвердження їх статутів та положень.
Прийняття рішення про призначення керівника Підприємства, продовження строку дії укладеного з ним контракту та його звільнення з підстав порушення ним положень законодавства України, умов контракту та цього статуту.
Підприємство визначає порядок та напрямки використання власного прибутку за будь-який термін виключно за узгодженням з галузевим управлінням. Галузеве управління контролює достовірність проведення щорічних інвентаризацій майна Підприємства, погоджує матеріали інвентаризації та кошториси доходів та видатків Підприємства.
Керівництво поточною діяльністю Підприємства здійснює директор-художній керівник, призначений відповідним рішенням обласної ради та з яким укладений контракт головою обласної державної адміністрації (далі Наймач).
Директора-художнього керівника може бути звільнено з посади раніше закінчення терміну дії контракту на підставі відповідного рішення обласної ради у разі порушення ним положень законодавства України, умов контракту та цього статуту, а також з інших підстав передбачених чинним законодавством.
Директор-художній керівник підзвітний Власнику, Наймачу та галузевому управлінню у всіх питаннях статутної, фінансової, виробничої, організаційно-господарської діяльності Підприємства, несе перед ними відповідальність за забезпечення беззбиткової діяльності Підприємства та виконання покладених на нього завдань і функцій.
Директор-художній керівник, крім випадків, визначених Статутом, діє без доручення від імені і в інтересах Підприємства на всіх підприємствах та організаціях незалежно від форм власності, у державних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, відкриває рахунки в установах банків, укладає угоди, направлені на виконання покладених на Підприємство завдань та функцій, контролює їх виконання.
Директор-художній керівник в межах узгоджених галузевим управлінням планових завдань самостійно вирішує питання господарської та фінансової діяльності Підприємства за винятком тих питань, що віднесені цим Статутом до компетенції галузевого управління, Власника, чи уповноваженого ним органу або потребують відповідного узгодження.
Директор-художній керівник за обов’язковим узгодженням з галузевим управлінням уповноваженим органом Власника вирішує питання застави, оренди, суборенди, безоплатного користування, списання, внесення до статутного капіталу інших юридичних осіб, передачі або відчуження на інших підставах майна Підприємства або окремих прав на нього та відповідно до законодавства вчиняє вищезазначені дії.
Підприємство за узгодженням з галузевим управлінням визначає власну структуру та встановлює штатний розклад.
На вимогу галузевого управління або уповноваженого органу Власника Підприємства у встановлений ними термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності.
Підприємство діє виключно у межах затвердженого відповідним чином фінансового плану.
 
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
 
Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудових договорів, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством згідно чинного законодавства України.
Трудові відносини з найнятими робітниками, зокрема питання робочого часу та відпочинку, оплати та охорони праці, гарантій та компенсацій, регулюються трудовими договорами, колективним договором, внутрішніми актами Підприємства та законодавством України про працю в межах відповідним чином затверджених кошторисів (фінансового плану).
Підприємство може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів (зокрема іноземних) та формувати тимчасові творчі (трудові) колективи спеціалістів в межах відповідним чином затверджених кошторисів (фінансового плану).
 
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
 
Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) на підставі рішення Власника або ліквідації в порядку, визначеному законодавством України. При реорганізації відбувається перехід всієї сукупності прав та обов’язків Підприємства до його правонаступника.
Ліквідація Підприємства здійснюється:
за рішенням Власника;
за рішенням господарського суду у випадку визначення його банкрутом, а також з інших підстав, передбачених законом.
Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію, яка діє відповідно до вимог чинного законодавства.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Підприємства, а повноваження директора-художнього керівника припиняються.
У разі визначення Підприємства банкрутом, порядок створення та роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації встановлюються чинним законодавством України.
Майно, яке залишилось після задоволення претензій кредиторів, використовується Власником за його розсудом.
Підприємство є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов’язків Підприємства протягом усього періоду його функціонування.
Якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним, це не порушує дійсності інших положень.
Цей Статут складено та підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
 
 
«ПОГОДЖЕНО»                                                                                                       «ПОГОДЖЕНО»
Управління культури, національностей,                                                            Управління обласної ради з
релігій та охорони об’єктів культурної                                                               майнових відносин
спадщини Одеської обласної державної
Адміністрації  
 
 
 ______________ О.В. Олійник                                                                               _____________ В.В. Лунгул

«ЗАКАТ» Исаака Бабеля В Одесском русском ТЕАТРЕ

Пресс-релиз

 

Премьера новой постановки пьесы Исаака Бабеля «Закат» - это не просто одесское театральное событие. Это новое звено в цепи культурной истории нашего города, это передача эстафеты театральных поколений.

Первая постановка этой пьесы состоялась более 90 лет назад, осенью 1927 года, по личному благословению и под личным кураторством автора - Исаака Эммануиловича Бабеля. Постановку осуществил ученик Всеволода Мейерхольда Алексей Грипич. В спектакле были заняты ведущие актеры труппы. Роль Никифора выполнял 27-летний Михаил Астангов, который впоследствии стал корифеем советской сцены и запомнился многочисленными киноролями (одна из самых известных - роль злодея Негоро в экранизации романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан»).

60 лет спустя, после длительного официального и негласного запрета на творчество репрессированного Бабеля, «Запад» вновь вернулся на одесскую сцену. Постановку осуществил тогдашний главный режиссер Одесского росийского театра, опытный мастер Виктор Максимович Стрижов. Его ассистентом в этой работе была недавняя выпускница режиссерского факультета Киевского театрального института имени Карпенко-Карого Елена Шрамко (сегодня - директор-художественный руководитель театра и режиссер новой версии «Заката»). Поразительное сценографическое решение спектакля предложил заслуженный художник Украины Михаил Борисович Ивницкий. В спектакле была использована оригинальная музыка композитора Александра Журбина, написанная специально к бабелевскому материалу. Тексты песен создал поэт Асар Эппель.

И вот, спустя 30 лет «Закат» снова возвращается на родную одесскую сцену. Премьера не является капитальным возобновлением предыдущей версии, это новый спектакль с новым режиссерским решением. Но он имеет прямую преемственную связь с постановкой тридцатилетней давности. В частности, центральную роль Менделя Крика, как и 30 лет назад исполняет народный артист Украины Олег Школьник. Он является вторым режиссером спектакля. Основные режиссерские функции в этой работе осуществила Елена Пушкина (Шрамко). В новом спектакле занят целый ряд актеров, работавших и в предыдущей постановке: Светлана Климова, Валентина Прокофьева, Александр Суворов, заслуженные артисты Украины Михаил Дроботов, Татьяна Опарина, Юлия Скарга. В постановке занята практически вся труппа театра. Художник Игорь Бриль бережно воспроизвел сценографию Михаила Ивницкого. Хореографом новой постановки выступил Павел Ивлюшкин. И, наконец, в спектакле снова звучит музыка композитора Александра Журбина, полюбившаяся одесситам 30 лет назад, в новых аранжировках Константина Пенчковского.

Композитор Александр Журбин популярен благодаря многочисленным работам на эстраде, в театре и кино. Он является автором музыки к более чем 60 художественным фильмам и сериалам, среди которых - «Эскадрон гусар летучих», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Бедная Маша», «Женатый холостяк», «Колье Шарлотты», «Джек Восьмеркин - американец», «Блуждающие звезды», «Московская сага», «Жизнь и смерть Леньки Пантелеева» и многим другим, а также к популярному мультфильму «Дядюшка Ау». Песни на музыку Александра Журбина поют многие звезды эстрады. Он автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика». Кроме того, в его творческом активе - многочисленные произведения в формате камерной и симфонической музыки, оперы, балеты, мюзиклы.

Немалой долей своего успеха одесская постановка пьесы «Закат» 1988 была обязана прекрасной музыке Александра Журбина, написанной специально к бабелевской пьесе. На основе этого музыкального материала также был снят художественный фильм-мюзикл «Биндюжник и король» с Арменом Джигарханяном, Максимом Леонидовым и Зиновием Гердтом в главных ролях.

Александр Журбин является давним другом нашего театра, он активно участвует в жизни своего произведения на одесской сцене. Он несколько раз бывал в Одессе, в частности, приезжал на юбилейный 100-й спектакль «Закат», который был показан 13 июля 1994 года на сцене Одесского театра оперы и балета. В этом спектакле он участвовал лично, выполняя роль пианиста в трактире. Конечно же, Александр Борисович, проживающий в данный момент в США, с удовольствием принял приглашение театра и на премьеру 2018 года.

Присутствие на премьере 31 марта - не единственная цель нынешнего визита известного композитора в Одессу. У одесских зрителей будет уникальная возможность дополнительного общения с Александром Журбин: 1 апреля в 19.00 в Еврейском культурном центре «Бейт Гранд» впервые в Одессе состоится творческий вечер композитора. В вечере также примет участие его супруга, певица и поэтесса Ирина Гинзбург-Журбина.

Ну а ближайшие премьерные показы нового спектакля «Закат», собравшего аншлаг в Международный день театра 27 марта и восторженно принятого первыми зрителями, состоятся 31 марта, а также 6, 15 и 27 апреля

Пресс-релиз. 

Уходящий 2017 год был не самым простым для коллектива Одесского академического русского драматического театра. Смена руководства, конкурс на должность директора-художественного руководителя, который выиграла режиссер театра Елена Владимировна Шрамко, её вступление в должность, вхождение в процесс руководства – все это заняло много сил и времени. Тем не менее, по творческим итогам года театр имеет несколько поводов для законной гордости. А именно:
- в феврале театр выпустил премьерный спектакль - комедию «Баламуты» по пьесе В. Гуркина в постановке Елены Пушкиной (это творческий псевдоним нынешнего руководителя театра Елены Шрамко). Спектакль пользуется огромным зрительским успехом, по итогам года он является лидером кассовых сборов;
- в мае театр провел масштабный вечер памяти выдающегося одесского актёра Николая Волкова-старшего. В программе вечера приняла участие почти вся труппа театра, актеры показали отрывки из знаменитых пьес мирового репертуара: «Отелло» В. Шекспира, «Горе от ума» А. Грибоедова, «Ревизор» Н. Гоголя, «Дядя Ваня» А. Чехова, «Интервенция» Л. Славина, «Филумена Мартурано» Э. де Филиппо; 
- в июле произведено капитальное восстановление спектакля «Смешанные чувства» по пьесе Р. Баэра в постановке А. Гирбы. Над восстановлением работали режиссер Елена Пушкина и народный артист Украины Олег Школьник. На центральную роль Кристины Мильман была введена заслуженная артистка Украины Ирина Надеждина. В результате создана практически новая версия спектакля;
- в сентябре произведено капитальное восстановление спектакля «Из жизни «Большого Яблока»» по пьесе В. Аллена в постановке М. Чумаченко. Восстановление осуществила режиссер Елена Пушкина. На центральную роль Филлис введена актриса Гуллер Полякова;
- в октябре режиссер Георгий Ковтун осуществил капитальное восстановление мюзикла «Вий» - спектакля, являющегося флагманом репертуара театра уже на протяжении 12 лет. В спектакль введён ряд новых актёров, отреставрировано всё сценографическое оформление спектакля, отдельные эпизоды спектакля практически поставлены заново;
- в ноябре обновленный спектакль «Вий» выехал на гастроли в столицу нашей родины – город Киев и был с большим успехом показан 14 ноября на сцене Киевского Национального театра оперетты. Спектакль выехал с полным вариантом оформления и полным актёрском составом и техническим составом – более 60 человек: гастрольный выезд такого масштаба осуществлен первый раз за многие годы;
-  с начала нового сезона театр приступил к работе над капитальным возобновлением, или, точнее сказать, над новой постановкой спектакля «Закат» по пьеса Исаака Бабеля. Хотя отправной точкой для этой работы является знаменитый спектакль 1988 года в постановке В. М. Стрижова, на котором нынешний руководитель театра  Елена Шрамко в свое время была ассистентом режиссера – новый вариант спектакля не будет точной копией предшественника, а станет новой самостоятельной постановкой, которую осуществят Елена Шрамко и народный артист Украины Олег Школьник, который в этом спектакле вновь исполнит роль Менделя Крика. Этот случай является поистине уникальным в одесской театральной практике: ведь в варианте «Заката» 1988 года Олег Школьник сыграл 62-летнего Менделя Крика в 32 года - а сегодня актёр достиг реального возраста своего персонажа. 
-  начата подготовка к проведению нового международного театрального фестиваля, который пройдёт в сентябре 2018 года. Это будет новый для театра фестивальный формат. Предварительное рабочее название фестиваля – «Греческая, 48».

Ну и, наконец, театр готовит традиционный сюрприз для одесских детей к новогодним каникулам: сказочный шоу-спектакль «Новый год наоборот», в котором юные зрители встретятся с любимыми сказочными персонажами – Иваном-Царевичем, Бабой Ягой, Лешим, Шамаханской царицей, Снегурочкой, Дедом Морозом и многими другими. Постановку осуществляет Елена Пушкина. В спектакле примут участие ведущие актеры театра и образцовый детский хореографический коллектив «Калейдоскоп». Особо отметим ценовую политику: цена билетов на это детское представление остаётся на уровне прошлого года – 50 и 60 гривень, что является самой доступной ценой в городе на детские театральные новогодние мероприятия. Кроме того, в планах театра распространить часть билетов бесплатно, в благотворительных целях.

Одесский академический русский драматический театр открывает новый, 142-й сезон с новым руководителем коллектива: должность директора-художественного руководителя театра теперь занимает Елена Шрамко.

Елена Владимировна Шрамко стала победительницей конкурса на должность руководителя театра, прошедшего весной этого года. Её биография связана с Одесским русским театром много лет: в 1987 году, ещё будучи студенткой режиссёрского факультета Киевского государственного театрального института имени И. Карпенко-Карого, Елена Шрамко поставила в театре свой дипломный спектакль «Дальтоники» по пьесе Д. Урнявичуте и была принята на должность режиссёра театра, на которой с успехом работала до середины 90-х годов. После перерыва, связанного с личными обстоятельствами, в 2010 году Елена Владимировна вновь вернулась в театр и возобновила свою режиссёрскую деятельность под псевдонимом Елена Пушкина. Её недавние постановки «Уездная канитель», «Секстет в летнюю ночь», «Скрипач и красавица», «Баламуты» пользуются большим зрительским успехом.

Еще одно новшество: с этого сезона в театре вновь создан художественный совет, председателем которого избран народный артист Украины Олег Школьник.

Новый сезон откроется 14 сентября показом премьерного спектакля комедии В. Гуркина «Баламуты», ставшей в минувшем сезоне абсолютным лидером кассовых сборов. Перед началом спектакля зрителей театра и просто прохожих ждёт сюрприз: перед входом в театр они смогут увидеть театральное уличное представление в честь праздника открытия сезона.
В ближайшие дни будут показаны два спектакля с обновлёнными актёрскими составами. 15 сентября – комедия «Смешанные чувства» Р. Баэра с новой исполнительницей главной роли - заслуженной артисткой Украины Ириной Надеждиной. 16 сентября в спектакле «Из жизни «Большого Яблока»» главную роль впервые сыграет актриса Гуллер Полякова.

Театром начата работа над несколькими новыми спектаклями, премьеры которых состоятся в этом сезоне. В первую очередь, это возвращение к материалу, ставшему знаковым для Одесского русского театра – пьесе Исаака Бабеля «Закат». Первая постановка этой пьесы состоялась здесь в 1927 году, сразу после написания пьесы, в режиссуре Алексея Грипича и оформлении Николая Данилова. Спустя более 60 лет, в 1988 году «Закат» был поставлен Виктором Стрижовым в оформлении Михаила Ивницкого (ассистентом режиссера на этой постановке была Елена Шрамко). И вот, спустя еще почти 30 лет театр вновь обращается к этому материалу. Новая постановка не станет точной копией предыдущей, но, безусловно, будет иметь с ней преемственную связь. В частности, в новой версии «Заката» театр планирует воссоздать оформление выдающегося одесского сценографа Михаила Ивницкого и вновь использовать полюбившуюся одесситам музыку Александра Журбина, а также занять актёров, участвовавших в предыдущей постановке, в новых ролях. При этом центральную роль Менделя Крика снова, как и в варианте 1988 года, сыграет Олег Школьник: этот ход подсказывает сама жизнь. Ведь в предыдущей постановке актёр сыграл  62-летнего Менделя, когда ему самому было всего 32 года. Сегодня же Олег Школьник приближается к возрасту своего персонажа. Режиссерами нового спектакля выступят Елена Шрамко и Олег Школьник.

Также в планах театра – возобновление сотрудничества с режиссёром Георгием Ковтуном, до этого поставившим здесь горячо полюбившиеся многим одесситам спектакли «Пеппи», «Вий», «Степан Разин», «Love story» и «Труффальдино». В новом сезоне зрители увидят новую постановку Ковтуна: название материала, над которым будет работать режиссер, пока остаётся в секрете.
Необычный сюрприз ждёт поклонников театра в новогодние зимние каникулы: помимо традиционной детской сказки театр подготовит вечернее праздничное новогоднее шоу-представление для взрослой аудитории.

Ещё один важный пункт в планах театра на этот сезон – создание отдельной стационарной малой сцены и выпуск на ней нескольких спектаклей. По замыслу руководителей театра, малая сцена должна стать площадкой для экспериментов, местом, где и опытные, и начинающие режиссёры (в  числе которых есть актёры труппы театра) смогут осуществлять авторские камерные постановки и выносить их на суд одесских театралов. 
 
В ближайших гастрольных планах театра – выезд в Киев с мюзиклом «Вий» по произведениям Н. Гоголя. Это первый за многие годы масштабный визит театра в столицу: спектакль «Вий» вывозится с полным вариантом сценографии, полным техническим обеспечением и полным актёрским составом (напомним, что в спектакле занято более 50 исполнителей). Показ спектакля «Вий» состоится 14 ноября на сцене Киевского национального академического театра оперетты.

И ещё одно важное новшество этого сезона: теперь билеты на все спектакли Одесского русского театра можно приобретать не только в кассе театра (телефон 722-45-04), но и в онлайн-режиме на сайте «UKRTICKET» https://ukrticket.com.ua/booking/#/guide/performance, а также во всех кассах билетного оператора «UKRTICKET», который с этого сезона является официальным партнёром театра. «UKRTICKET» – это крупнейший билетный оператор Юга Украины, лидер по реализации билетов на культурно-зрелищные мероприятия, уже семь лет успешно работающий на украинском рынке.

«ЗДРАВСТВУЙ, ХОТТАБЫЧ!»

Пресс-релиз

16 мая, в 19-00 в Одесском академическом русском драматическом театре состоится вечер памяти выдающегося артиста одесского театра и отечественного кино Николая Волкова (старшего). Вечер приурочен к двум юбилейным датам – 115-летию со дня рождения артиста и 60-летию всенародно любимого фильма «Старик Хоттабыч», в котором он исполнил главную роль.

Николай Николаевич Волков (1902-1985) служил в Одесском русском драматическом театре с 1933 по 1963 год. В его послужном списке – более 100 театральных ролей и более 60 ролей в кино. Он стал основателем большой актёрской династии: известным актёром театра и кино был его сын – Николай Волков (младший), актерской и режиссёрской профессиями сегодня занимаются и его внуки – Иван, Николай, Дмитрий и Александра.

Почти 30-летний (за вычетом военных лет) период работы Николая Волкова-старшего в Одессе – это период, ознаменованный многими яркими творческими событиями и легендарными именами. Он работал в спектаклях выдающихся режиссёров своего времени – Авраама Треплева, Владимира Вильнера, Александра Соломарского, Владимира Лебедева, Абрама Рубина и др. Он был сценическим партнёром выдающейся одесской актрисы Лии Буговой, прославленных актёров Матвея Лярова, Николая Комиссарова, Павла Михайлова, Леона Чиниджанца, Леонида Маренникова и многих других.

Помимо звёздной роли Хоттабыча, Николай Волков-старший сыграл роли в таких известных кинофильмах, как «Зелёный фургон», «Полосатый рейс», «Алые паруса», «Двенадцать месяцев», «Они были актёрами» и др.

Данный вечер памяти – это не просто набор биографических фактов с показом фото и кинофрагментов. Актёры Одесского русского театра разыграют для зрителей фрагменты шести пьес, ставших этапными в одесском периоде творчества Волкова.

Над вечером работали:

Сценарий и постановка - завлит театра Юрий Ющенко

Музыкальное оформление – руководитель музыкальной части театра Евгения Ермакова.

Звуковое обеспечение – звукорежиссёры Виктория Сушко, Иван Сушко и Елена Подя.

Художник по свету – Алёна Хирцова.

В вечере памяти исполняются фрагменты из следующих пьес

и участвуют следующие актёры:

Лев Славин «ИНТЕРВЕНЦИЯ»

Бродский – Михаил Игнатов

Мадам Ксидиас – Валентина Прокофьева

Женя Ксидиас – Альберт Солдатов

Жанна Барбье – Елена Ященко

Санька – Татьяна Грачик

Филипп – Сергей Юрков

Аптекарь – Андрей Шляхов

 

А. Грибоедов «ГОРЕ ОТ УМА»

Чацкий – Егор Карельский

Софья – Яна Слупская

Молчалин – Илья Болотов

 

В. Шекспир «ОТЕЛЛО»

Отелло – Сергей Юрков

Дездемона – Татьяна Грачик

Эмилия – Алла Нестерова

Яго – Андрей Ершов

Стражники – Валентин Базаря и Максим Вишталюк

Э. де Филиппо «ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО»

Филумена – Гуллер Полякова

Доменико – заслуженный артист Украины Сергей Поляков

Розалия – Людмила Агафонова

Альфредо – Валерий Жуков

Диана – Юлиана Игнатовская

 

Н. Гоголь «РЕВИЗОР»

Городничий – народный артист Украины Олег Школьник

Почмейстер – Альберт Каспарянц

А. Чехов «ДЯДЯ ВАНЯ»

Войницкий – заслуженный артист Украины Юрий Невгамонный

Серебряков – заслуженный артист Украины Анатолий Антонюк

Соня Серебрякова – заслуженная артистка Украины Светлана Горчинская

Елена Андреевна – заслуженная артистка Украины Ирина Надеждина

Мария Васильевна – Валентина Прокофьева

Телегин – Альберт Каспарянц

Няня – Людмила Агафонова

А ТАКЖЕ:

Джинн – Евгений Меркулов

Одесские мальчишки – Саша Свинцицкий, Тимур Кисеолар, Валентин Бобик

(воспитанники театральной студии «Тридевятое царство» эко-клуба «Планета детства»)

Ведущие вечера - заслуженный артист Украины Сергей Поляков и Елена Ященко